• Qi Zhong Tennis Center, Minhang District (map)
  • 5500 Yuanjiang Lu, near Kunyang Lu
  • Shanghai
  • China